VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Vnútorný poriadok školy

 

Úvodné ustanovenie

        Vnútorný poriadok Strednej odbornej školy v Strážskom vydaný riaditeľom školy na základ § 6 ods.4 vyhlášky č.80/1991 Zb. O stredných školách v znení neskorších predpisov a metodického usmernenia č.7/2006 z 28.marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a pedagogických zariadeniach  upravuje práva a povinnosti žiakov školy a výchovné opatrenia na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v duchu humanizmu a tolerancie.

        Žiak SOŠ si vybral túto školu slobodne a dobrovoľne. Svojím výberom sa zaviazal, že bude rešpektovať vnútorný poriadok školy, aby tak umožnil naplniť jednu z podmienok nadobudnutia kvalitných vedomostí a zručností.

 Práva žiaka

 • Žiak má právo na vzdelanie a kvalitnú výučbu.
 • Má právo na slušné správanie zo strany spolužiakov, učiteľov a zamestnancov školy
 • Má právo na zrozumiteľný výklad.
 • Má právo poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie vo všetkých predmetoch.
 • Má právo na informáciu o priebežnej klasifikácii, na bezprostredné oznámenie známky z ústnej odpovede a poznať výsledky klasifikácie a zdôvodnenie hodnotenia písomných prác a testov do 14 dní od napísania.
 • Ak má žiak pochybnosti o správnosti hodnotenia na konci 1. alebo 2. polroka, má právo do 3 dní požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie.
 • Má právo pracovať v záujmových krúžkoch školy.
 • Má právo prezentovať svoje pripomienky a námety na triednických hodinách, na zasadnutiach študentskej a žiackej rady, na vedení školy a na rade školy.
 • Má právo požiadať riaditeľa školy o umožnenie štúdia v zahraničí, o prerušenie štúdia, o prestup na inú školu, po ukončení  povinnej školskej dochádzky má právo zanechať štúdium, ak to písomne oznámi riaditeľovi školy.
 • Žiak alebo jeho zákonný zástupca má právo na základe odborného vyjadrenia lekára požiadať riaditeľa  školy o oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy, resp. o zaradenie so skupín zdravotnej telesnej výchovy.

   Povinnosti žiakov

 • Žiak sa správa slušne a zdvorilo ku všetkým učiteľom a zamestnancom školy. 
 • K spolužiakom je priateľský a taktný. Pričiňuje sa o dobré meno a česť školy a triedy.
 • Žiak zdraví zreteľne všetkých učiteľov a zamestnancov školy. Pri vstupe vyučujúceho do triedy a po skončení hodiny žiaci pozdravia vyučujúceho vstaním z lavice.
 • Žiak prichádza do školy 15 minút pred začiatkom vyučovania. Ak žiak príde neskoro na vyučovanie viac ako 2 krát, pokarhá ho triedny učiteľ, za viac ako 5 oneskorených príchodov dostane pokarhanie od riaditeľa školy, za viac ako 7 neskorých príchodov má žiak zníženú známku zo správania.
 • Každý žiak je povinný zakúpiť si študentský preukaz našej školy, ktorý je povinný nosiť, preukazovať sa pri vstupe do školy a ukázať na požiadanie zamestnancov a učiteľov školy. Ak žiak preukaz stratí, škola mu za poplatok 80 cent. vydá nový preukaz.
 • Žiak nosí do školy iba veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Učebnice, zošity a pomôcky si označí menom  a triedou. Žiak má zakázané nosiť do školy veci, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo zdravie jeho spolužiakov. Nesmie do školy nosiť väčšiu sumu peňazí, drahé šperky, karty, omamné látky, alkohol. Má zakázané používať nedovolené informačné pramene a pomôcky a hudobné prehrávače. Počas vyučovania má zakázané používať mobilný telefón, nekladie ho na lavicu a aktivuje ho až po vyučovaní. Ak žiak (čka) počas vyučovania používa mobilný telefón, je povinný odovzdať ho na vyhradené miesto v učebni (katedra) a zoberie si ho späť až po skončení vyučovacej hodiny .V školskej budove sa správa spoločensky. Je slušne a čisto oblečený. Počas vyučovania žiak nenosí na hlave čiapku alebo šiltovku, ak si to nevyžadujú zdravotné dôvody. Oblečenie zodpovedá kultúrnym a pracovným požiadavkám aj v letnom období. Žiak je povinný prezúvať sa do čistej, hygienicky a bezpečnostne vyhovujúcej obuv t.j. vsuvky alebo plátené tenisky. V šatniach udržuje poriadok a hygienu. Dodržuje čistotu v laviciach, triedach, chodbách a sociálnych zariadeniach. Po opustení miesta nezanecháva v lavici osobné veci ani odpadky. Šetrí školský majetok. Je povinný nahradiť škody, ktoré spôsobí na inventári a zariadeniach školy.
 • Žiak nešíri prejavy intolerancie, rasizmu, sociálnej nerovnosti na škole, na verejnosti a na internetových stránkach. Nesmie fajčiť a používať drogy a alkohol v škole, v školskom areáli a na verejnosti. Nesmie sa vulgárne vyjadrovať. Prejavy dôverných vzťahov nepatria do školy.
 • Žiakovi sa zakazuje  počas vyučovania bez povolenia vyučujúcich vzdialiť sa z areálu školy. Na vyučovanie vo vedľajšej budove sa premiestňuje disciplinovane. Počas veľkých prestávok sa môžu žiaci prechádzať na školskom dvore za budovou.
 • V jedálni školy  sa žiak  správa slušne a spoločensky. Po obede zanechá stôl čistý. V prípade nerešpektovania pravidiel, službukonajúci učiteľ určí takémuto žiakovi povinnú výpomoc pri udržiavaní poriadku v jedálni.
 • Všetky predchádzajúce nariadenia  platia počas všetkých mimo vyučovacích a mimoškolských aktivít, exkurzií a výletov.

Dochádzka do školy

 • Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vynechať len pre vážnu chorobu, chorobu v rodine, vážne rodinné príčiny  a nepredvídané dopravné pomery.
 • Triedny učiteľ musí byť informovaný o dôvodoch každej absencie.
 • Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní z dôvodov vopred známych, požiada rodič alebo jeho zákonný zástupca písomne triedneho učiteľa o uvoľnenie žiaka z vyučovania, najviac 2 – krát za polrok. Triedny učiteľ môže takto ospravedlniť žiaka iba na 1 až 2 dni. O uvoľnenie žiaka na viac ako 2 dni je možné požiadať riaditeľa školy. O uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny  žiak požiada vyučujúceho učiteľa, ale s vedomím triedneho učiteľa.
 • Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní z dôvodov choroby na základe ospravedlnenia napísaného do študentského preukazu. Rodič informuje triedneho učiteľa písomne, telefonicky alebo osobne o dôvode neprítomnosti žiaka hneď v prvý deň jeho neprítomnosti. Žiak je povinný predložiť písomné ospravedlnenie ihneď po návrate do školy, najviac však do 2 dní. V prípade, že v priebehu 2 dní od začiatku neprítomnosti neospravedlní rodič žiaka dôveryhodným spôsobom, triedny učiteľ vyzve  rodičov/zákonného zástupcu/ aby neprítomnosť žiaka zdôvodnil a ospravedlnil do 2 dní. Plnoletý žiak sa ospravedlní sám, ospravedlnenie musí byť opatrené podpisom a potvrdením rodiča o tom, že je informovaný o jeho neprítomnosti v škole.
 • Ak žiak alebo rodič /zákonný zástupca/ nepredloží ospravedlnenie podľa predchádzajúcich pravidiel, bude triedny učiteľ považovať vymeškané hodiny za neospravedlnené.

Za neospravedlnené hodiny budú žiakom uložené tieto opatrenia:
za 1 – 5 neospravedlnených hodín – pokarhanie triedneho učiteľa
za 6 -10 neospravedlnených hodín – pokarhanie riaditeľom školy
za 11 – 27 neospravedlnených hodín bude mať žiak zníženú známku zo správania na stupeň uspokojivé
za 28 - 49 až viac neospravedlnených hodín na stupeň menej uspokojivé
za viac ako 50 neospravedlnených hodín na stupeň neuspokojivé s podmienečným vylúčením

 • Ak sa žiak nezúčastní na vyučovaní aspoň 5 dní a svoju neúčasť neospravedlní, vyzve ho riaditeľ školy písomne, aby svoju neúčasť zdôvodnil v stanovenej lehote. Ak do 10 dní od výzvy žiak do školy nenastúpi a nezdôvodní svoju predchádzajúcu neúčasť, posudzuje sa to tak, akoby štúdium zanechal.
 • Ak žiak vynechá z akýchkoľvek dôvodov viac ako 80 hodín alebo 1/3 vyučovacích hodín v predmete za jedno klasifikačné obdobie, koná komisionálne skúšky z vymeškaného učiva na základe rozhodnutia riaditeľa školy.
 • Ak žiak nebude mať dosť klasifikačných podkladov na klasifikáciu za  polrok, nebude klasifikovaný. Termín komisionálnej skúšky v danom predmete určí riaditeľ školy /marec, resp. august/.
 •  Podmienkou klasifikácie žiaka je jeho povinnosť  viesť si osobitný zošit na každý predmet podľa pokynov vyučujúceho

Výchovné opatrenia

Pochvaly: Pochvala triednym učiteľom
                Pochvala riaditeľom školy

Opatrenia na posilnenie disciplíny:

 • Napomenutie triedneho učiteľa
 • Pokarhanie triedneho učiteľa – zápis do triedneho katalógu
 • Pokarhanie riaditeľom školy – zápis do triedneho katalógu
 • Znížená známka zo správania na stupeň uspokojivé – zápis do triedneho katalógu
 • Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé – zápis do triedneho katalógu / prípadne s podmienečným vylúčením zo školy/
 • Vylúčenie zo školy

Pri závažnom priestupku môže mať žiak zníženú známku zo správania alebo môže byť vylúčený zo školy bez predchádzajúcich zápisov a opatrení.

Akékoľvek porušenie školského poriadku zaznamená učiteľ do klasifikačného hárku.

Zápisy v klasifikačnom hárku rieši triedny učiteľ nasledujúcim spôsobom:

 • za dva zápisy – napomenutie triedneho učiteľa
 • za 3 zápisy – pokarhanie triednym učiteľom
 • za 4 zápisy – pokarhanie riaditeľom školy  so zápisom v triednom katalógu
 • za 5 zápisov – znížená známka zo správania

Porušenie zákazu fajčenia zaznamenáva  protidrogový koordinátor. Porušenia sú ďalej riešené takto:

 • za 2 zápisy – pokarhanie triednym učiteľom
 • za 3 zápisy – pokarhanie riaditeľom školy  so zápisom v triednom katalógu
 • za 4 zápisov – znížená známka zo správania

Výchovné opatrenia sa bilancujú na klasifikačnej porade príslušného klasifikačného obdobia  a zaznamenajú sa do triedneho katalógu s dátumom klasifikačnej porady. Absencia alebo priestupky po koncoročnej klasifikačnej porade sa prenášajú do ďalšieho školského roka, alebo sa riešia na mimoriadnej klasifikačnej porade.

Záverečné ustanovenie:

a)      Vnútorný poriadok školy vydáva, mení a ruší riaditeľ školy.
b)      Týmto dňom sa ruší účinnosť predchádzajúceho VPŠ.
c)      Platí v celej SOŠ v Strážskom.

 

Prerokované Radou školy:  máj 2016

Strážske 31. 8. 2016

                                                                                                                                    Mgr. Jozef Kuzemka

                                                                                                                          riaditeľ školy

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová