VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Študijný odbor: 3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy        

Je to novo koncipovaný, flexibilný, moderný odbor orientovaný na prevádzku a ekonomiku dopravy, kde sa špecializácia študentov rieši voliteľnými predmetmi. Škola ponúka orientáciu na cestnú a mestskú dopravu.
 
Forma štúdia:
denné 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Cieľ:

Absolvent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy je pripravený tak, aby po nástupnej praxi mohol vykonávať technicko - hospodárske funkcie prípadne vysoko kvalifikované robotnícke povolania v oblasti dopravy, prepravy, zasielateľstva a colnej deklarácie. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciu.

Uplatnenie:
 
•technicko–hospodárske a ekonomické funkcie v cestnej a v mestskej hromadnej doprave, pre vlastnú  potrebu, v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave ako pracovník zaoberajúci sa kontrolnou, manažérskou a rôznou komerčnou činnosťou v  cestnej a kombinovanej doprave ako dispečer, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy (spracovanie grafikonov a cestných poriadkov) ,sledovanie hospodárenia s pohonnými hmotami, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovanie a rozbor dopravnej nehodovosti v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou .

Študijný odbor 9245 M ochrana osôb a majetku                                             

 

Absolventi  študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku  spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritériá na prijatie a službu v bezpečnostných zložkách / policajný zbor, železničná polícia, mýtna polícia, obecná polícia, ZVJS, colná sprava, SBS/, môžu sa uplatniť aj v armáde / vojenská polícia, špeciálne jednotky/ alebo HaZZ. Študijný odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá. 

 

Študijný odbor 2381 M strojárstvo                                                                              

Absolventi  študijného odboru 2381 M strojárstvo nachádzajú uplatnenie v oblasti technickej prípravy výroby ako konštruktéri, technológovia, v oblasti kontroly výroby a  programovania CNC strojov. Môžu pokračovať  v štúdiu na univerzitách predovšetkým s technickým zameraním.

 

Študijný odbor 2848 M  chemická informatika                                                   

Študijný odbor 2848 M  chemická informatika pripravuje žiaka na činnosť stredného technicko-hospodárskeho pracovníka v oblasti získavania a spracovania informácií s využitím informačných a komunikačných technológií pre technologicko-ekonomickú prípravu a riadenie chemickej výroby, pre obchod, služby a súkromné podnikanie.

Študijný odbor: 6403 L  Podnikanie v remeslách a službách                      

Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná, externá
Dosiahnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Absolvent študijného odboru 6403 4 podnikanie v remeslách a službách je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

Absolvent získa schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Absolvovaním vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Získané informácie bude vedieť posúdiť, hodnotiť a využívať v riadení.

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, v rozpočtových, príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe, nakoľko dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

Študijný odbor: 3767 M  dopravná akadémia                                       
Forma, spôsob a organizácia štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ

Dĺžka vzdelávania a prípravy:           4 roky
Študijný odbor je určený pre:           chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie:                       úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, 
Spôsob ukončenia:                             maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní:       vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania:           úplné stredné odborné vzdelanie charakteru ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie absolventov:    odborný ekonomický pracovník v rôznych firmách dopravných,                                            podnikateľských subjektov, ako aj v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch.
Celková charakteristika absolventa

-          absolvent študijného odboru dopravná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v dopravných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode a cestovnom ruchu. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.

-          po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách dopravných podnikov, v logistických firmách, podnikateľských subjektov ( súkromných, družstevných a štátnych ), a vo vnútropodnikových útvaroch.

-          typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent dopravnej akadémie, sú hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií v doprave, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce ( aj v styku so zahraničím ).

-          absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti v doprave a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

 

            


 

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová