VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

Študijný odbor 2381 M strojárstvo                                                                    

Odbor je vhodný pre chlapcov aj dievčatá. Absolvent má bohaté vedomosti z oblasti strojárskej konštrukcie, grafických systémov, strojárskej technológie a programovania CNC strojov, ktoré sú nosnými predmetmi odboru. Má vedomosti a zručnosti z kontroly a merania v strojárstve s využitím nielen klasických metód merania ale aj moderných 3D meracích systémov.  Základné praktické zručnosti získa pri práci v dielni na obrábacích strojoch.
Absolvent získa  vedomosti a skúsenosti v práci s výpočtovou technikou. Základné spôsobilosti získa na hodinách informatiky, kde sa naučí pracovať s počítačom, internetom, základnými aplikáciami (textový editor - WORD, tabuľkový editor – EXCEL). Spôsobilosti v oblasti informačných technológií rozvíja v odborných predmetoch hlavne so zameraním na využitie CA technológií. V rámci systému CAD sa žiaci  naučia  vytvárať výkresovú dokumentáciu v programe AutoCAD, ktorý je zameraný na 2D kreslenie. Súčasne  sa učia vytvárať priestorové modely a následne výkresovú dokumentáciu v programoch SolidEdge a ProEngineer. V rámci systému CAM absolvent získa základné vedomosti v oblasti programovania CNC strojov a zariadení s využitím programu  S2000WOP, F2000WOP, SINUTRAIN a NX CAM. Žiak má základné vedomosti z oblasti elektrotechniky, ekonomiky a práva.

Absolventi nachádzajú uplatnenie v oblasti technickej prípravy výroby ako konštruktéri, technológovia,
v oblasti kontroly výroby a  programovania CNC strojov. Môžu pokračovať  v štúdiu na univerzitách predovšetkým s technickým zameraním.

Žiaci si môžu vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom učebným plánom. Kombináciou voliteľných predmetov sa môže vytvoriť vhodný odborný blok v súlade s regionálnymi požiadavkami trhu práce.

            Profil absolventa

 

 
Študijný odbor 9245 M ochrana osôb a majetku                                       


Absolventi  študijného odboru 9245 M ochrana osôb a majetku  spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritériá na prijatie a službu v bezpečnostných zložkách / policajný zbor, železničná polícia, mýtna polícia, obecná polícia, ZVJS, colná sprava, SBS/, môžu sa uplatniť aj v armáde / vojenská polícia, špeciálne jednotky/ alebo HaZZ. Študijný odbor je určený pre chlapcov aj dievčatá. 

Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru ochrana osôb a majetku je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom, odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, pripravený pre samostatnú prácu v bezpečnostných zložkách a v rôznych oblastiach podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku.

Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností je absolvent školy dostatočne adaptabilný, logicky mysliaci, schopný 
aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení osobných, ako aj pracovných problémov. 
Je samostatný v konaní, trvalo sa zaujíma o svoj osobný rozvoj, používa moderné metódy a formy podnikateľskej činnosti, ovláda dôležité manuálne zručnosti odborného charakteru, cieľavedome, rozvážne a rozhodne koná v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu a demokracie.
Profil je vytváraný absolvovaním všeobecných a aplikovaných predmetov z oblasti ekonomiky, legislatívy, psychológie a špeciálnej telesnej výchovy. Na profile absolventa sa výrazne podieľa aj zvládnutie teórie ochrany osôb a majetku, náuky o zbraniach a strelive a taktiež technické a praktické zvládnutie prostriedkov na ochranu a zabezpečenie objektov. Súčasťou profilu je problematika trestného a správneho práva, základov kriminalistiky a zákrokov (zásahov) proti páchateľom v úzkej nadväznosti na spoluprácu s políciou a ostatnými ozbrojenými a záchrannými zložkami.

V na konci 4.ročníka na základe spolupráce so školiacim strediskom SBS má absolvent možnosť získať preukaz odbornej spôsobilosti SBS.
 
 
Študijný odbor: 6403 L  Podnikanie v remeslách a službách                                     

Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná, externá
Dosiahnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Absolvent študijného odboru 6403 4 podnikanie v remeslách a službách je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

Absolvent získa schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Absolvovaním vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Získané informácie bude vedieť posúdiť, hodnotiť a využívať v riadení.

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, v rozpočtových, príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe, nakoľko dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 


Študijný odbor: 3767 M  dopravná akadémia                                                              
 

Forma, spôsob a organizácia štúdia: 
denné štúdium pre 
absolventov ZŠ
Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, 
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie  charakteru ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie absolventov:   
odborný ekonomický pracovník v rôznych firmách dopravných,        podnikateľských subjektov, ako aj v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch.

Celková charakteristika absolventa
-  absolvent študijného odboru dopravná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v dopravných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode a cestovnom ruchu. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska.
-   po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách dopravných podnikov, v logistických firmách, podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), a vo vnútropodnikových útvaroch.
-  typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent dopravnej akadémie, sú hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií v doprave, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce ( aj v styku so zahraničím ).
- absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti v doprave a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

                                                          Profil absolventa

 

 
 

Študijný odbor: 3760 M  prevádzka a ekonomika dopravy                       
Je to novo koncipovaný, flexibilný, moderný odbor orientovaný na prevádzku a ekonomiku dopravy, kde sa špecializácia študentov rieši voliteľnými predmetmi. Škola ponúka orientáciu na cestnú a mestskú dopravu.
 
Forma štúdia: denné 4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Cieľ:

Absolvent študijného odboru prevádzka a ekonomika dopravy je pripravený tak, aby po nástupnej praxi mohol vykonávať technicko - hospodárske funkcie prípadne vysoko kvalifikované robotnícke povolania v oblasti dopravy, prepravy, zasielateľstva a colnej deklarácie. Odbornou praxou a ďalším vzdelávaním si dokáže rozšíriť alebo prehĺbiť kvalifikáciu.

Uplatnenie:
technicko–hospodárske a ekonomické funkcie v cestnej a v mestskej hromadnej doprave, pre vlastnú  potrebu, v obchodnej sieti, v organizáciách zaoberajúcich sa prepravnou činnosťou v cestnej a kombinovanej doprave ako pracovník zaoberajúci sa kontrolnou, manažérskou a rôznou komerčnou činnosťou v  cestnej a kombinovanej doprave ako dispečer, garážmajster, vedúci dopravy, referent dopravy (spracovanie grafikonov a cestných poriadkov) ,sledovanie hospodárenia s pohonnými hmotami, pneumatikami, náhradnými dielmi, evidovanie a rozbor dopravnej nehodovosti v oblasti školení a vzdelávania vodičov, v dopravnej kontrole, pre kalkuláciu prepravného a pre styk s verejnosťou.

Profil absolventa

 

Študijný odbor 2848 M  chemická informatika                                                   

Študijný odbor 2848 M  chemická informatika pripravuje žiaka na činnosť stredného technicko-hospodárskeho pracovníka v oblasti získavania a spracovania informácií s využitím informačných a komunikačných technológií pre technologicko-ekonomickú prípravu a riadenie chemickej výroby, pre obchod, služby a súkromné podnikanie.

Študijný odbor pripravuje žiakov na nové trendy rozvoja chemického, potravinárskeho, farmaceutického priemyslu ako aj odborov, ktoré produkty týchto odvetví využívajú. Odborné učivo sa okrem chémie, chemickej technológie a zariadení orientuje na problematiku využitia moderných technológií pre získavanie chemicko-ekonomických informácií v predmetoch výpočtová technika, chemické informácie a chemicko-ekonomické výpočty. 

Uplatnenie

  • v podnikoch chemického, potravinárskeho a farmaceutického priemyslu
  • v chemickom výskume a službách
  • v súkromnom podnikaní

Nadväzná odborná príprava:

  • vo vysokoškolskom štúdiu
  • v pomaturitnom štúdiu
  • v odborných kurzoch
  • v špeciálnych vzdelávacích cykloch

Profil absolventa                                                              

 

            


 

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová