VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny: 
Štátne jazykové skúšky


 


ŠJS sa konajú v jarnom termíne pre interných poslucháčov prípravných kurzov a pre externých uchádzačov na základnú ŠJS, uzávierka prihlášok je do 31. marca daného roku. Rozhoduje dátum na pečiatke.

Sylaby základnej ŠJŠ - Anglický jazyk

Základnou štátnou jazykovou skúškou sa overujú jazykové zručnosti kandidáta a jeho znalosti o základných javoch života v danej jazykovej oblasti.
Obsah základnej štátnej jazykovej skúšky je zameraný na bežné životné situácie a na základné otázky politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v danej jazykovej oblasti a ich porovnanie so SR.

Kandidát má preukázať schopnosť porozumieť hovorený a písaný text a samostatne písomne i ústne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti pre základnú ŠJS. 
Vyžadovaný stupeň osvojenia anglického jazyka je v rozsahu určenom Vyhláškou MŠ SR č.44/96 Z.z., čo pre základnú ŠJS zodpovedá 525 až 600 hodinám výučby, t.j. minimálne štyrom rokom štúdia v kurzoch štátnej jazykovej školy (absolvovanie základného a stredného kurzu). 

Svojou náročnosťou je základná ŠJS na úrovni vyššieho stredného stupňa ("intermediate " až "upper-intermediate level") a svojou jazykovou náročnosťou je porovnateľná s náročnosťou na výborný výsledok maturitnej skúšky, plus doplňujúce štúdium vzhľadom na špecifickosť ŠJS.
Od kandidáta sa vyžaduje nielen zvládnutie jazyka na tejto úrovni, ale aj preukázanie vedomostí z reálií a literatúry v zmysle syláb.

Základná štátna jazyková škúška pozostáva z dvoch častí - písomnej a ústnej.
Kandidát, ktorý pri písomnej časti nevyhovel, nemôže byť pripustený na ústnu časť skúšky.


PÍSOMNÁ ČASŤ

Písomná časť ŠJS pozostáva zo štyroch častí:

POČÚVANIE  S POROZUMENÍM/DIKTÁT - v rozsahu asi 100 slov prečíta examinátor text diktátu najprv pomalšie, potom diktuje rýchlosťou, ktorou by kandidát stačil zachytiť text v materinskom jazyku a na záver examinátor prečíta diktát ešte raz normálnou rýchlosťou. Kandidáti diktát odovzdajú. V prípade počúvania s porozumením má uchádzač preukázať schopnosť porozumieť hovorenému prejavu a na jeho základe odpovedať formou možností A, B, C, D, pravda, lož alebo dopĺňanie informácií do textu. V tejto časti nesmú používať slovníky. 

 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM  kandidáti si prečítajú zadaný text a vypracujú pripojené cvičenia. V tejto časti sa nesmú používať slovníky.

PREKLAD DO ANGLIČTINY  -   v rozsahu asi 100 slov. Kandidát má dokázať schopnosť prekladať v duchu jazyka na primeranej vyžadovanej jazykovej úrovni. V tejto časti sa môžu používať slovníky. 

VOĽNÁ TÉMA -  ktorú si kandidát vyberie z troch navrhovaných tém, sa vypracuje v rozsahu najmenej jeden a pol stránky kancelárskeho hárku (A4). V tejto časti sa môžu používať slovníky. 

Odporúčame priniesť si kvalitné prekladové aj výkladové slovníky.
 

ÚSTNA ČASŤ

Ústna časť skúšky pozostáva tiež zo štyroch častí: 

PRÁCA S TEXTOM  V rámci prípravy (celkový čas na prípravu je 15-20 minút) sa kandidát oboznámi s textom, ktorého časť pri skúške prečíta, nasleduje rozbor textu formou voľnej reprodukcie, prípadne sa nadviaže diskusia o téme úryvku. 

KONVERZAČNÁ TÉMA   -  sylaby konverzačných tém sú uvedené nižšie. 

OTÁZKA Z REÁLIÍ    -  sylaby reálií anglofónnych oblastí sú tiež uvedené nižšie. 

Konverzačnú tému a otázku z reálií si kandidát žrebuje.

OTÁZKA Z LITERATÚRY  - na prihláške kandidát uvedie diela najmenej troch autorov, ktoré prečítal v origináli. Z uvedeného čítania sa vychádza pri zodpovedaní tejto časti ústnej skúšky, v ktorej má kandidát ukázať, že pozná literatúru cieľového jazyka a jeho historické reálie. 

Pre prípravu na základnú ŠJS odporúčame:

Na písomnú časť - cvičiť sa pravidelne v písaní(najlepšie formou diktátov),a čítaní s porozumením("reading comprehension"). Pri príprave na preklad sa treba zamerať na precvičovanie správneho prekladu, t.j. rešpektovať duch jazyka, jeho odlišné štruktúry, frazeológiu, predložkové väzby a zvraty. Na opakovanie gramatiky a pestovanie štylistického vyjadrovania odporúčame okrem jazykových a gramatických príručiek aj preštudovať si učebnice, používané na jazykovej škole.

Na ústnu časť - poznatky a vedomosti o zemepisno-hospodárskych a kultúrno-politických pomeroch v anglofónnych oblastiach vyžadované v zmysle syláb môže kandidát získať z publikácií vydaných u nás alebo v zahraničí.

Neexistuje predpísaná študijná literatúra, môžeme len odporučiť niekoľko autorov a ich prác: 


Peter Bromhead: Life in Modern Britain, Life in Modern America
John Oakland: A Dictionary of British Institutions, British Civilization
Eliška Morkesová: British and American History, British and American Life and Institutions,
British and American Literature
Ondryášová,Holá: English and American Literature
Karel Veselý: The English Speaking Countries
atď.
                       

Samozrejmou požiadavkou je kandidátova priebežná informovanosť o súčasnom dianí vo svete. Odporúčame sledovať dennú tlač a časopisy v cudzom jazyku, cudzojazyčné vysielanie správ (rozhlasových či televíznych).                                                

SYLABY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

 

      KONVERZAČNÉ TÉMY

1.          My biography and my daily programe

2.          Hobbies

3.          Sports (winter and summer), differences between sports and games, the Olympic Games

4.          My Family (members of my family, sharing housework, ...)

5.          My Plans for the Future

6.          My Home Town

7.          Travelling (in our country, abroad, ways of travelling, ...)

8.          Holidays

9.          Food (Slovak cuisine, Menu for a festive dinner)

10.      Important Cultural Events in Slovakia / Bratislava

11.      Shopping

12.      Clothes and Fashion

13.      Jobs and Professions

14.      Why Do People Learn Foreign Languages? What About You?

15.      Seasons

16.      Health, Human Body and Diseases

17.      Nature

 

          TÉMY Z REÁLIÍ

1.          GB – A Short Survey (Geography, Industries, Agriculture)

2.          USA – A Short Survey (Geography, Industries, Agriculture)

3.          GB in the 20 Century

4.          The USA in the 20 Century

5.          Capital of GB

6.          Capital of the USA

7.          Slovakia (Geography, Industries, Agriculture)

8.          Slovakia in the 20th Century

9.          Capital of Slovakia

10.      Life in GB (Government, Customs, Traditions, Holidays)

11.      Life in the USA (Government, Customs, Traditions, Holidays)

12.      Life in Slovakia (Government, Customs, Traditions, Holidays)

13.      My Favourite British writer

14.      My Favourite American Writer

15.      Canada – a short Survey (Government, Traditions, Geography)

 

 
 
  
 
TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová