VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

RADA ŠKOLY

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia
1. Ing .Bc. Beáta Šepeľová predseda, zástupca pedagogických pracovníkov
2. Ing. Danka Citrjaková podpredseda, zástupca pedagogických pracovníkov
3. p. Angela Rovňáková zástupca nepedagogických pracovníkov
4. Ján Rusinko zástupca žiakov
5. p. Júlia Juhásová zástupca rodičov
6. Mgr.  Ľubica Treščáková zástupca rodičov
7. p. Pavol Janok zástupca rodičov
8. Ing. Anton Štefan delegovaný člen
9. Mgr. Milan Kaplan delegovaný člen
10. Mgr. Viliam Záhorčák delegovaný člen
11. PhDr. Alena Papáčová delegovaný člen


 

Štatút Rady školy

 pri SOŠ Strážske, Mierová 727, 072 22  Strážske

V súlade so zákonom SNR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento Štatút Rady školy pri Strednej odbornej škole v Strážskom.

Článok 1

Základné ustanovenie

 1. Rada školy sa ustanovuje pri Strednej odbornej škole v Strážskom, Mierová 727, 072 22  Strážske.
 2. Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom školy.

Článok 2

Pôsobnosť a poslanie Rady školy

 1. Rada školy je ustanovená podľa zákona Slovenskej národnej rady  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov študentov, študentov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v oblasti výchovy a vzdelávania.
 3. Rada školy plní kontrolnú funkciu voči Riaditeľstvu Strednej odbornej školy v Strážskom, Mierová 727, 072 22 Strážske.

Článok 3

Činnosť Rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti školy. V súlade s plánom zasadnutí Rady školy predkladá na jej zasadnutia príslušné materiály spravidla v písomnej forme a požadovanom množstve.
 2. Štatutárnym zástupcom Rady školy je jej predseda.
 3. Rada školy:
  1. Navrhuje na základe riadne vykonaného výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa Strednej odbornej školy v Strážskom, Mierová 727, 072 22  Strážske.
  2. Navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy.
  3. Navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie zástupcov riaditeľa školy.
  4. Berie na vedomie všetky skutočnosti, ktoré menia alebo regulujú vzťahy v organizačnej a vzdelávacej štruktúre školstva v jej kompetencii a to najmä:
   • návrhy na počty prijímaných žiakov
   • návrh na zavedenie študijných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch a na úpravu v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov, počty žiakov v týchto predmetoch
   • informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu
  5. Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy.
  6. Návrh rozpočtu školy.
  7. Návrh na vykonávanie hospodárskej činnosti školy.
  8. Správu o výsledkoch hospodárenia.

Článok 4

Zloženie  Rady školy a spôsob voľby členov

 1. Rada školy má 11 členov.
 2. Členmi Rady školy sú :

3 zvolení zástupcovia rodičov,
2 zvolení pedagogickí pracovníci,
1 zvolený nepedagogický pracovník,
3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
1 delegovaný zástupca obce,
1 zvolený zástupca žiakov.

 1. Voľby členov Rady školy (pedagógovia, nepedagóg, rodičia) sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždeniach jednotlivých skupín.
 2. Voľba zástupcu žiakov sa uskutočňuje tajným hlasovaním členov Žiackej školskej rady.
 3. Členovia RŠ sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom RŠ môže byť iba fyzická osoba, ktorá je bezúhonná.
 4. Členstvo v RŠ zaniká:
  • uplynutím funkčného obdobia
  • odstúpením
  • odvolaním, ak bol člen rady odsúdený za úmyselný trestný čin alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva
  • úmrtím
  • ukončením vzťahu k SOŠ Strážske (pracovno-právneho, štúdia, ukončenia vzťahu rodič- škola)
  • odvolaním delegovaného člena.
 5. Člen RŠ sa môže uchádzať o opakované zvolenie do novej Rady školy.
 6. V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia Rady školy je predseda povinný do 30 dní zabezpečiť voľbu náhradného člena.

Článok 5

Rokovací poriadok Rady školy

 1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu RŠ.
 2. Predsedu a podpredsedu volia a odvolávajú členovia RŠ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Rady školy.
 3. Predsedu alebo podpredsedu RŠ rada odvolá, ak:
  • bol odsúdený za úmyselný trestný čin
  • o to sám požiada
  • nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 mesiacov
  • koná v rozpore so Štatútom RŠ
 4. Predsedom a podpredsedom nemôže byť zástupca žiakov.
 5. Rada školy je uznášania schopná , ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov (6 hlasov).
 6. Na platné uznesenie RŠ je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov (6 hlasov).
 7. RŠ sa schádza podľa potreby, najmenej 4 krát ročne. Mimoriadne zasadnutie zvolá jej predseda, ak o to požiadajú najmenej 2 členovia Rady alebo riaditeľ školy, a to do 15 dní od doručenia žiadosti.
 8. Z rokovania Rady sa vyhotovujú zápisnice, ktoré musia obsahovať:
  • prezenčnú listinu
  • program
  • rokovacie body (ak sa hlasovalo, tak aj výsledok hlasovania)
  • uznesenie a záver.
 9. Vyhotovenie zápisnice zabezpečí predseda Rady školy prostredníctvom zapisovateľa a rozpošle ich ostatným členom Rady školy prostredníctvom internetu.
 10. Predseda Rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí a výsledkoch rokovaní Rady školy.
 11.  Každý člen Rady školy má jeden platný hlas.
 12. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je neverejné, výsledky rokovaní a činnosť rady školy budú zverejnené na webovej stránke školy a k nahliadnutiu v sídle rady školy.
 13.  Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia (alebo ich časti) aj ďalšie osoby, a to najmä riaditeľa školy alebo školského zariadenia a jeho zástupcu, ďalších zamestnancov školy alebo školského zariadenia, rodičov žiakov, žiakov, ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokúvaná problematika dotýka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

Článok 6

Hospodárenie Rady školy

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok.
 3. Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 4. Návrh rozpočtu Rady školy na nasledujúci kalendárny rok predkladá na schválenie Rade školy jej predseda do 30. novembra bežného roka.

Článok 7

Práva a povinnosti  člena Rady školy

 1. Člen Rady školy má právo:
  • voliť a byť volený,
  • navrhovať kandidátov na funkciu predsedu Rady školy
  • byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania Rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  • hlasovať ku všetkým uzneseniam Rady školy
  • predkladať na rokovanie Rady školy vlastné námety, prípadne materiály.
 2. Člen Rady školy je povinný:
  • zúčastňovať sa zasadnutí Rady školy. Neospravedlnená neúčasť na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach alebo neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena Rady školy podľa tohto štatútu.
  • zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi normami, alebo po prijatí takéhoto uznesenia RŠ.
 • ak člen Rady školy neplní povinnosti podľa tohto Štatútu, predseda Rady školy môže navrhnúť riaditeľovi školy, aby bol odvolaný postupom podľa Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     3.  Povinnosti predsedu rady školy:

 • Predseda Rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť Rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Rady školy, ak nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 • Za predsedu Rady školy môže byt zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 • Predseda Rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu Rady školy a plán zasadnutí rady školy na schválenie.
 • Predseda Rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.
 • Predseda Rady školy zvolá Radu školy vždy, ak o to požiada najmenej dvaja členovia Rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy, a to do 15 dní odo dna doručenia žiadosti. Ak tak neurobí, Radu školy zvoláva  podpredseda Rady školy.
 • Predseda Rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.
 • Výročná správa obsahuje:
 • prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, s uvedením vzťahu  k účelu založenia rady školy,
 • zmeny a nové zloženie Rady školy, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,
 • ďalšie údaje určené Radou školy.
 • Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle Rady školy.
 • Predseda Rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí Rady školy na príslušný kalendárny rok.
 • Predseda Rady školy je povinný predložiť zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania návrh na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, na základe výsledkov uskutočneného výberového konania.
 • Predseda Rady školy je povinný v lehote do 3 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia Rady školy zaslať zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia Rady školy.
 • Predseda Rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy alebo školského zariadenia archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti Rady školy.

Článok 9

Ďalšie ustanovenia

 1. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena Rady školy po schválení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov Rady školy.
 2. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí Rady školy.

Tento štatút Rady školy pri SOŠ Strážske, Mierová 727, 072 22  Strážske bol prerokovaný na zasadnutí Rady školy dňa  15. 10. 2012 a tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Strážskom dňa 15. 10. 2012

 

                                                                                                podpis predsedu RŠ

  

 


 

 

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová