VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

ZÁMER NA PRENÁJOM

nebytových priestorov a parkovacej plochy na Mierovej ulici v Strážskom

 

Stredná odborná škola Mierová 727, 072 22 Strážske, ako správca  majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods.9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom

    1) nebytový priestor v objekte na Mierovej ulici v Strážskom  o výmere 574m2 (budova so súpisným č. 302 na parcele č. 896, katastrálne územie Strážske, zapísaná na LV 1089), a to na dobu určitú, maximálne 5 rokov za mesačné nájomné minimálne vo výške 455,00 (cena bez nákladov na energetické média ).

Nebytový priestor sa nachádza na prízemí budovy (3miestnosti a 2 soc. zariadenia) a na 1.poschodí

( 15 miestnosti a 2 soc. zariadenia).

2) parkovacie plocha pred budovou o  výmere 197,54 m2 ( parcela č. 899, katastrálne

územie Strážske,  zapísaná na LV 1089 ), a to na dobu určitú maximálne 5 rokov za   mesačné nájomné minimálne vo výške  35,00 .

      Ponúkané nebytové priestory a parkovaciu plochu nie je možné prenajať samostatne.

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:

Stredná odborná škola

Mierová 727

072 22 Strážske

v uzatvorených obálkach označených heslom „Nebytové priestory a parkovacia plocha -  ponuka NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň prijímania ponúk:28.11.2014do12°°hod.(rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predloží iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

Podmienkou účasti na zámere na prenájom je zaplatenie účastníckej zálohy vo výške 100.-EUR na  účet  SK39 8180 0000 0070 0034 8244,variabilný symbol 112014. Účastnícka záloha musí byť pripísaná na účet najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Víťaznému záujemcovi sa účastnícka záloha započíta do nájomného, ostatným záujemcom bude účastnícka záloha vrátená.

Ponuka musí obsahovať:

    -  identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo,  

       IČO),

    - v prípade, že záujemcom je fyzická osoba – podnikateľ aj výpis zo živnostenského

       registra, nie starší ako 3 mesiace,

    - v prípade, že záujemcom je právnická osoba  aj výpis z obchodného registra,

       resp. z iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3

       mesiace,

- súhlas záujemcu  fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru

       na prenájom a uzatvorenie zmluvy,

    - potvrdenie o zaplatení účastníckej zálohy na účet SOŠ Strážske

    - uvedenie čísla účtu, na ktorý má byť vrátená účastnícka záloha neúspešnému záujemcovi,

- vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom

       prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona

       č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Obhliadku objektu je možné vykonať po telefonickom dohovore na tel. čísle 056/6477252 .

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým

samosprávnym krajom.

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová