VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

 

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti 
pre zamestnancov SOŠ v Strážskom

Zákon NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich  s oznamovaním  protispoločenskej
činnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť dňa 1.januára 2015, upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti a protikorupčného  vzdelávania a výchovy.


Prijatím novej právnej úpravy vznikajú zamestnávateľovi nové povinnosti, ktoré spočívajú v zavedení vnútorného systému vybavovania podnetov.

Zamestnávateľ, určil zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11 odsekov 4 až 7 a § 12 tohto zákona   Ing. Vieru Venglarčikovú.

Spôsob podávania podnetov:

1)  Písomný podnet  možno podať poštou na adresu  Stredná odborná škola, Mierová  727, 072 22 Strážske alebo  osobne do podateľne na sekretariáte Strednej odbornej školy, Mierová 727, 072 22 Strážske     
2)   Ústne do záznamu, ktorý písomne vyhotoví zodpovedná osoba.

3)  Elektronickou poštou na adresu zodpovednej osoby  vevengla@azet a to  kedykoľvek 24 hodín denne.

4)   Telefaxom alebo elektronickou poštou na adresu inej osoby ako je adresa zodpovednej osoby, táto osoba  bezodkladne postúpi na vybavenie zodpovednej osobe

Zodpovedná osoba je povinná prijať a preveriť každý podnet do 90 dní odo dňa jeho prijatia, lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní v prípade potreby upresnenia, doplnenia údajov.

Zodpovedná osoba je povinná oznámiť oznamovateľovi podnetu výsledok preverenia podnetu do 10  dní od preverenia podnetu.

Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní neanonymných  podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa, ktorý podal podnet. Porušenie tejto povinnosti je považované za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.

 

V Strážskom  01.04.2015                                                     Mgr. Jozef Kuzemka

                                                                                             Zástupca riaditeľa školy

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová