VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:Osnovy
1. ročník základného kurzu anglického jazyka


ZVLÁDNUTIE GRAMATICKÝCH JAVOV


Podstatné mená

 • jednotné a množné číslo podstatných mien
 • určitý a neurčitý člen, nulový člen
 • privlastňovací pád
 • počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

Prídavné mená

 • pravidelné stupňovanie prídavných mien pomocou koncoviek a stupňovanie opisom
 • nepravidelné stupňovanie

Zámená

 • osobné, privlastňovanie, opytovacie a vzťažné zámená

Príslovky

 • času a frekvencie deja, miesta, spôsobu a miery

Predložky

 • miesta, času, spôsobu a predložky vyjadrujúce pádové vzťahy

Spojky

 • zlučovacia spojka "and", odporovacia spojka "but", dôsledková spojka "so", časové spojky "when, until, after, before, then", príčinná spojka "because", prípustková spojka "although", porovnávacie spojky "as...as, not as (not so)...as, than

Číslovky

 • základné 1 - 1000 a radové 1. - 1000.

Slovesá

 • časovanie slovesa "to be" v prítomnom a minulom čase - otázka a zápor
 • jednoduchý prítomný čas - otázka a zápor
 • infinitívna a gerundiálna väzba slovesa "like, love"
 • modálne sloveso "can" v prítomnom a minulom čase - otázka a zápor
 • jednoduchý minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies - otázka a zápor
 • priebehový prítomný čas - otázka a zápor
 • vyjadrenie budúcnosti väzbou "to be going to + infinitív"

 

ZVLÁDNUTIE LEXIKÁLNYCH JAVOV

 • používanie toho istého slova v rôznych gramatických funkciách - konverzia (work - to work)
 • tvorenie podstatných mien:
  • odvodzovaním za pomoci prípon ( work - worker)
  • krátením (aeroplane - plane)
  • ustálené skratky (the USA)
  • zložené podstatné mená
 • slovné čeľade
 • slovesá a podstatné mená tvoriace ustálenú väzbu (play games)
 • slová opačného významu
 • homonymá
 • slovesá s pevnou lexikálne fixovanou predložkovou rekciou (to look for)
 • slovesá v ktorých predložka má adverbiálny charakter ( to look forward to )
 • ovládať aktívne (ústne aj písomne) slovnú zásobu k jednotlivým lekciámZVLÁDNUTIE KOMUNIKATÍVNYCH FUNKCIÍ JAZYKA

Vedieť

 • pozdraviť, predstaviť sa
 • začať udržiavať a ukončiť konverzáciu s jedným alebo viacerými partnermi
 • získať a podávať informácie o čase, o cene tovarov, o ceste k istému objektu
 • objednať izbu v hoteli, informovať sa o možnostiach stravovania a spôsoboch platenia
 • uskutočniť nákup a požiadať o tovar
 • objednať jedlo v reštaurácii
 • blahoželať pri príležitosti narodenín a svadby
 • vyžiadať palubný lístok na letisku
 • písať list a pohľadnicu
 • súvislo hovoriť o známej téme, o prežitej udalosti, o osobných záľubách a životných plánoch
 • s pomocou osnovy alebo bez písomnej opory referovať o prečítanom texte
 • jednoducho opísať predmet alebo udalosť
 • vyjadriť súhlas, nesúhlas, prosbu, poďakovanie, návrh, ospravedlnenie sa, príkaz, zákaz a úmysel

2. ročník základného kurzu anglického jazyka


ZVLÁDNUTIE GRAMATICKÝCH JAVOV

 • formovanie otázok pomocou opytovacích zámien: what, who, where, when, which, why, how
 • príslovky: tvorba prísloviek (prípona -ly ), poloha prísloviek vo vete
 • prídavné mená: druhý a tretí stupeň prídavných mien
 • gramatické časy:

prítomný čas jednoduchý

prítomný čas priebehový

minulý čas jednoduchý

minulý čas priebehový

predprítomný čas (s ever, never, yet, just )

 • slovesné vzory:

skupina slovies, po ktorých nasleduje sloveso v ing-ovom tvare

skupina slovies, po ktorých nasleduje sloveso v to-infinitíve (want/hope/would like to do/like/enjoy/love doing/going to/will )

 • rozlišovanie a používanie slovies:

say/tell

have/have got

gone/been

 • vyjadrenie kvantity: some, any, much, many, a lot of, a few, a little
 • členy: a, the, bez člena (zero article)
 • krátke odpovede (Yes, I do. No, I can´t.)

 

ZVLÁDNUTIE LEXIKÁLNYCH JAVOV

 • slovná zásoba týkajúca sa: kníh, príbehov, článkov, novín, časopisov, inzerátov, zvierat, oblečenia, jedla a varenia, zamestnania, rôznych profesií, plánov do budúcnosti, čísel a cien v obchodoch, nakupovania, časových vyjadrení (dátumy, hodiny...), Británie a Britov, turistiky, školy, počítačov
 • odd one out: slová významovo patriace do rovnakej skupiny
 • slovesá zložené z viacerých slov: napr. sloveso + častica al. predložka (take off...) a ich použite vo vete: oddeľovanie al. neoddeľovanie častice/predložky
 • nepravidelné slovesá
 • prípony a predpony :pomocou ktorých tvoríme podstatné mená a prídavné mená rozdiel medzi príponami -ing a -ed, ich využitie pri tvorbe prídavných mien a trpného rodu (boring-bored...)
 • slovný dôraz (prízvuk): použitie slovného prízvuku pri rozlišovaní slovných druhov u niektorých anglických slov napr. desert
 • viacvýznamové slová (book,...)
 • slová a predložky, ktoré sa často vyskytujú spolu
 • slovesá a podstatné mená, ktoré sa často vyskytujú spolu
 • slovné rodiny (photograph, photographic,...)
 • synonymá
 • antonymá
 • homonymá
 • využitie siete slovíčok (vocabulary network) na efektívne učenie sa slovnej zásoby, rôzne prístupy k učeniu sa slovíčokZVLÁDNUTIE KOMUNIKATÍVNYCH FUNKCIÍ JAZYKA

 • spelovanie
 • zdvorilé otázky, žiadosti a ponuky
 • orientácia v meste, predložky (nad, cez, za, popod...)
 • na stanici: ako cestovať vlakom, zakúpiť si lístok...atď.
 • telefonovanie: predstavenie sa a komunikácia v telefóne, zanechanie odkazu...atď.
 • nariadenia a príkazy: používanie slovies must, have to, should, could,...aj v zápore a minulom čase
 • písanie príbehu: poslucháči samostatne prerozprávajú al. vytvoria príbeh, dôraz sa kladie na používanie minulých časov, rozlišovanie medzi minulým jednoduchým a minulým priebehovým časom
 • vypĺňanie formuláru pri príležitosti uchádzania sa o zamestnanie...a pod.
 • písanie listov :ďakovný list ( oslovenie, odstavce, zakončenie s poďakovaním...), neformálny list, formálny list, pohľadnica
 • správne vypísanie obálky: adresa, oslovenie, členenie...
 • ľudia celého sveta : pozdravy, zoznámenie sa,...
 • vzťahy rodič/dieťa, ľudia/zvieratá, mestá/vidiek,...

1. ročník stredného kurzu anglického jazyka


ZVLÁDNUTIE GRAMATICKÝCH JAVOV

Slovesá:

 • musieť
 • mal by si
 • pomocné slovesá
 • prítomný čas jednoduchý
 • prítomný čas priebehový a vyjadrenie irónie
 • budúci čas
 • predprítomný čas jednoduchý
 • predprítomný čas priebehový
 • predminulý čas
 • vyjadrenie zvyku v minulosti
 • slovesá v pasíve
 • vyjadrenie pravdepodobnosti modálnymi slovesami


Syntax:

 • prvá podmienka ( Ak..., tak ...)
 • druhá podmienka (Keby ..., tak by...)
 • podmetové otázky
 • otázky s opytovacím zámenom s predložkou
 • zaužívané slovesné väzby
 • neurčitok po prídavných menách
 • neurčitok na vyjadrenie účelu
 • nepriama reč
 • nepriame otázky
 • však

 

ZVLÁDNUTIE LEXIKÁLNYCH JAVOV

Rozširovanie slovnej zásoby v daných témach:

 • šport a oddychové aktivity
 • zamestnania
 • cestovanie vlakom, lietadlom
 • životné prostredie
 • volebné právo, úloha ženy a muža v spoločnosti
 • technika
 • prázdniny a zdravotníctvo
 • slová v ženskom a mužskom tvare
 • synonymá a antonymá
 • zaužívané spojenia slovies a podstatných mien
 • zaužívané spojenia slovies a predložiek
 • príslovky
 • prídavné mená končiace na -ed a -ing
 • zložené podstatné mená
 • zložené slovesá
 • slová s rovnakým slovotvorným základom a prízvuk v nich
 • odhadovanie významu neznámych slov
 • slová, ktoré sa často pletú
 • rýmy
 • slová s viac ako jedným významom
 • sloveso "make" a sloveso "do" , "bring" a "take", "come" a "go", "get"
 • písmená a hlásky, "tiché" písmenáZVLÁDNUTIE KOMUNIKATÍVNYCH FUNKCIÍ JAZYKA

 • písanie formálnych a neformálnych listov
 • písanie príbehu
 • písanie review knihy alebo filmu
 • opis (napr. osoby)
 • rozprávanie: dávanie rád, telefonovanie, prerozprávanie príbehu
 • lúčenie sa, vyjadrenia účasti, zvolania, spoločenská konverzácia
 • vyjadrenie obavy
 • čísla a čas v ústnom styku
 • počúvanie s porozumením
 • rýchle čítanie za účelom získania konkrétnej informácie

2. ročník stredného kurzu anglického jazyka


ZVLÁDNUTIE GRAMATICKÝCH JAVOV

 • činnostné a stavové slovesá
 • modálne slovesá vyjadrujúce povinnosť a prípustnosť
 • modálne slovesá vyjadrujúce možnosť a pravdepodobnosť (v prítomnom a minulom čase)
 • would vo význame preferencie a prosby
 • slovesá have a have got
 • slovesá make a do
 • slovesá ask,, tell, speak a tell
 • priebehový a perfektový neurčitok
 • slovesné väzby s infinitívom a s gerundiom
 • jednoduchý a priebehový minulý čas slovies
 • používanie minulého a predminulého času slovies
 • trpný rod a osobitosti jeho používania
 • jednoduchý a priebehový predprítomný čas
 • formy budúceho času slovies: going to, will a priebehový prítomný čas
 • vyjadrenie predikcie, rozhodnutia, zámeru a plánovanej budúcnosti
 • prvý, druhý a nulový kondicionál
 • časové vety
 • nepriama otázka
 • disjunktívna otázka (question tag)
 • používanie opytovacích slov who, what, which, whose a how v otázkach
 • otázka na možnosť s použitím väzby do you think
 • nepriama reč - nepriama oznamovacia, opytovacia a rozkazovacia veta
 • vzťažné vety a vzťažné zámená
 • frekvenčné príslovky
 • príslovky spôsobu
 • časová spojka while
 • like ako predložka a ako sloveso
 • as ako predložka a ako spojka
 • wish a if vo význame želacích viet
 • miesto predložky v opytovacej vete
 • časové predložky
 • priestorové predložkyZVLÁDNUTIE LEXIKÁLNYCH JAVOV

 • slovotvorba
 • slovotvorné predpony a prípony
 • zložené podstatné mená
 • zložené slová vytvárané zo some, any, no, every + one, body, thing, where
 • základné a silné prídavné mená
 • akostné prídavné mená vo vzťahu k osobným vlastnostiam
 • kvalifikujúce príslovky
 • viacslovné (frázové) slovesá a ich kategorizácia
 • číslovky - zlomky, desatinné čísla, percentá
 • slovné kolokácie
 • antonymá a synonymá
 • hononymá
 • ustálené slovné spojenia a idiómy
 • slovná zásoba v súvislosti s peňažníctvomZVLÁDNUTIE KOMUNIKATÍVNYCH FUNKCIÍ JAZYKA

 • Spoločenské situácie

- návrh na činnosť

- požiadavka a ponuka

- súhlas a nesúhlas

- sťažnosť

- ospravedlnenie

- vyjadrenie názoru

- bežné spoločenské výrazy

 • rozličné spoločenské situácie
 • používanie čísloviek v peňažnom styku
 • telefonovanie a používanie odkazovača a faxu
 • cestovanie
 • ubytovanie v hoteli
 • významné udalosti v ľudskom živote
 • choroby a medicína
 • nápisy a upozornenia
 • novinové titulky
 • práca so slovníkmi
 • výslovnosť a fonetická transkripcia
 • čítanie náročnejších textov z umeleckej a vecnej literatúry
 • slohové práce a štylistika

- rozprávanie

- opis osoby

- opis miestnosti

- opis prostredia

- úradný list

- súkromný list

- žiadosť o prijatie do zamestnania

- vypĺňanie dotazníka

- životopis a curriculum vitae

 • konverzačné témy

- obľúbené literárne, hudobné a výtvarné dielo

- obľúbený spisovateľ, hudobník a výtvarník

- školský systém

- zemepis Veľkej Británie

- porovnanie života v New Yorku a v Londýne

- turistika

- počasie

- život v meste a na vidieku

- anglická kuchyňa

- voľba zamestnania

- dobročinné organizácie

- život v rodine

- fajčenie a boj proti fajčeniu

- zberateľstvo

- vedecké informácie


1. ročník vyššieho kurzu anglického jazyka

ZVLÁDNUTIE GRAMATICKÝCH JAVOV

Slovesá:

 • použitie pomocných slovies do, be, have v systéme prítomných, minulých a budúcich časov
 • precvičiť si použitie predprítomného jednoduchého a predprítomného priebehového času (naučiť sa ich definitívne rozlišovať)
 • používanie časov pri rozprávaní (jednoduchý prítomný čas, jednoduchý minulý čas, priebehový minulý čas) - upresniť si ich použitie v činnom a trpnom rode
 • tvary budúcich časov, všetky spôsoby vyjadrenia budúcnosti (will do, shell do, going to do, will be doing, wiil have done) použitie jednoduchého prítomného času a priebehového prítomného času na vyjadrenie budúcnosti
 • používanie časov vo vedľajších vetách časových, časové spojky - zdokonalenie z predchádzajúceho ročníka (4.)
 • vedľajšie vety vzťažné, použitie neurčitku a gerundia na skrátenie vedľajšich viet
 • slovesné väzby, ktoré obsahujú gerundium bez predložky, gerundium s predložkou, neurčitok s "to" a neurčitok bez "to", (skrátený neurčitok)
 • modálne pomocné slovesá a ich použitie na vyjadrenie pravdepodobnosti, povinnosti, zákazu, určitosti prítomného alebo minulého deja
 • doplnenie nepravidelných slovies a ich tvarov

Podstatné mená:

 • tvorenie podstatných mien pomocou predpôn a prípon
 • počitatelné a nepočitatelné podstatné mená, pecvičenie známych, doplnenie nových

Prídavné mená:

 • tvorenie prídavných mien pomocou prípon a predpôn, ich použitie pri opise, synonymá, antonymá

Príslovky:

 • vyjadrenie množstva pri počítatelných a nepočítateľných podstatných menách, zdokonalenie návyku použitia prísloviek

Predložky:

 • použitie predložiek v predložkových väzbách, zopakovanie známych a osvojenie si nových

Spojky:

 • použitie spojok vo vedľajších časových vetách, a vedľajších predmetových vetách

 

ZVLÁDNUTIE LEXIKÁLNYCH JAVOV

 • zložené podstatné mená, tvorenie slov pomocou predpôn a prípon
 • synonymá, antonymá, obohatenie slovnej zásoby, ich použitie v kontexte
 • použitie prídavných mien na opis osoby, charakteristika osôb
 • zdôrazňovanie prídavných mien a prísloviek vo vete
 • použitie prísloviek, ktoré bližšie charakterizujú sloveso
 • obohatenie a precvičenie si slovnej zásoby z tematických okruhov: Bývanie - domov, Druhy dopravy - transport - cestovanie, Literatúra, Stravovanie, Zdravie
 • použitie slovies s predložkami v nepriamom význame, idiomyZVLÁDNUTIE KOMUNIKATÍVNYCH FUNKCIÍ JAZYKA

 • zdokonaľovanie sa v rozprávaní "the pros and cons" v tematických okruhoch: Televízia, Život žien v minulosti a prítomnosti, Prerozprávanie príbehov z iného náhľadu, Opis obrazu, Nakupovanie, Rozprávanie o knihách, Turistika, Život v inej krajine
 • zdokonaliť sa v spoločenskej konverzácii, naučiť sa vyjadriť prekvapenie a ako prejaviť záujem o vec, zveličovanie
 • zdokonaliť sa v telefonovaní
 • v písomnom prejave zdokonaliť sa vpísaní formálnych a neformálnych listov, napísať hodnotenie knihy a filmu, správu, referát, opis, opísať vynálezy

2. ročník vyššieho kurzu anglického jazykaZVLÁDNUTIE GRAMATICKÝCH JAVOV

Slovesá:

 • nepravidelné slovesá
 • slovesá vyjadrujúce opakovanosť deja v prítomnosti a minulosti
 • slovesá vyjadrujúce zmenu stavu
 • trpný rod na vyjadrenie dôrazu
 • minulý čas jednoduchý, priebehový, predminulý čas jednoduchý a priebehový a ich použitie pri rozprávaní
 • budúci čas v minulosti
 • budúci čas vyjadrený inými slovesnými časmi
 • budúci čas jednoduchý a priebehový
 • budúce perfektum
 • používanie modálnych slovies pre prítomnosť, minulosť a budúcnosť

Podstatné mená:

 • vyjadrenie určenosti podstatných mien pomocou určitého člena, neurčitého člena a neprítomnosti člena
 • podstatné mená závislé od predložiek

Príslovky:

 • príslovky času
 • príslovky s dvoma tvarmi

Syntax:

 • podmienkové vety - všetky typy
 • želacie vety
 • dodržiavanie správneho slovosledu pri používaní prídavných mien vo vete
 • slovesné väzby a ich fungovanie vo vetách vyjadrujúcich reprodukovanú reč
 • funkcie infinitívu a gerundia vo vete
 • vyjadrenie dôrazu vo vete
 • postavenie prísloviek vo vete

 

ZVLÁDNUTIE LEXIKÁLNYCH JAVOV

 • slovesné frázy, idiómy
 • zložené prídavné mená
 • vytváranie podstatných mien z frázových slovies
 • zložené podstatné mená
 • odlišné významy slova "ako" v angličtine
 • sémantické odlišnosti pri používaní modálnych slovies
 • neformálne výrazy, slangové výrazy
 • kolokácie ( príslovkové, slovesné)
 • prídavné mená pozitívneho a negatívneho charakteru
 • eufemizmy
 • homonymá
 • synonymá
 • spájajúce výrazy s charakterom komentovania
 • slová písané rovnako, ale s rozdielnou výslovnosťou a významom
 • viaceré spôsoby vyjadrenia dôrazu
 • slovotvorné predpony a prípony

 

ZVLÁDNUTIE KOMUNIKATÍVNYCH FUNKCIÍ JAZYKA


Slovná zásoba nasledovných tématických okruhov

 • medziľudské vzťahy
 • peniaze a človek
 • rodina , príbuzní
 • umenie, literatúra
 • odievanie
 • škola, školský systém
 • výchova detí
 • normálne a excentrické správanie
 • životná kariéra
 • úspechy vedy a techniky 2O. storočia
 • vojna a mier
 • vyjadrenie sťažnosti
 • komentovanie rozličných situácií
 • charakterizovať hlavnú postavu literárneho diela
 • charakterizovať vec, osobu
 • pri písomnom vyjadrení vedieť opísať predmety, udalosti, osoby
 • písanie poviedok, esejí
 • objektívny a subjektívny opis
 

 

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová