VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

 

                      PODMIENKY PRIJÍMANIA ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

                 V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

 

Riaditeľ SOŠ v Strážskom v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, zákonom č. 428/2002 Z. z., po prerokovaní s Radou školy a Pedagogickou radou a so súhlasom  zriaďovateľa, stanovuje kritéria na prijímanie uchádzačov o štúdium takto:

I. NAPLNENOSŤ TRIED

Stanovujem počet tried a žiakov v školskom roku 2018/2019 prijať do 1. ročníka:

Štvorročné študijné odbory:

3767 M

Dopravná akadémia

10 žiakov

0,3 triedy

3760 M

Prevádzka a ekonomika dopravy

        12 žiakov

 

          0,3 triedy

28 48 M

Chemická informatika

8 žiakov

0,5 triedy

23 81 M

Strojárstvo

8 žiakov

0,3 triedy

Dvojročné učebné odbory:

3161 F

Praktická žena

10 žiakov

0,5 triedy

3686 F

Stavebná výroba

10 žiakov

0,5 triedy


 

II. PRIJÍMACIE KONANIE

1.      Na štúdium do 1. ročníka v študijných odboroch v školskom roku 2018/2019 budú bez prijímacej skúšky prijatí tí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov základných škôl (MONITOR9-2018) dosiahli v každom testovanom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %.

2.      Prijímacia skúška pre študijné odbory sa vykonáva z týchto predmetov:

·         slovenský jazyk a literatúra,

·         matematika.

Prijímacia skúška trvá 60 minút za každý predmet. Obsahom prijímacej skúšky z uvedených predmetov bude učivo 7. – 9. ročníka základnej školy.

3.      Študijné odbory - súčasťou prijímacieho konania je:

a)     bodové ohodnotenie študijných výsledkov na základnej škole na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzí jazyk. V prípade, že bude mať žiak na prihláške uvedený prospech z dvoch cudzích jazykov, zohľadňuje sa ten, v ktorom dosiahol lepší prospech,

b)      úspešnosť na MONITORE9-2018 zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

4.      Učebné odbory:

a)      učebné odbory sú určené pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ,

b)      všetci uchádzači budú prijatí na základe ústnych pohovorov pred prijímacou  komisiou,

c)      podmienkou je ukončenie ZŠ v 8. a nižšom ročníku,

d)     vyhovujúci zdravotný stav.

5.     Kľúč, podľa ktorého budú prideľované body za prospech na ZŠ v štvorročných                            študijných odboroch za jednotlivé predmety samostatne:

výborný

5 bodov

chválitebný

4 body

dobrý

3 body

dostatočný

2 body

nedostatočný

0 bodov

   Maximálny počet bodov získaných za prospech na ZŠ je  30 bodov.
 

6.   Kľúč, podľa ktorého budú prideľované body za úspešnosť v Monitore zo  slovenského jazyka a literatúry a z matematiky samostatne:

0 – 24 %

0 bodov

25 – 39 %

2 body

40 – 54 %

4 body

55 – 69 %

6 bodov

70 – 84 %

8 bodov

85 – 100 %

10 bodov

      Maximálny počet získaných bodov z MONITORU9-2018 je 20 bodov.

7. Trestné body:

     Za každý stupeň zníženia známky zo správania sa z celkového počtu odpočíta 5 bodov.

8. Bonus:

Naviac môže uchádzač získať 10 bodov k celkovému súčtu, ak si podá  prihlášku na 1. termín na našu školu.

 

III. TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

1. kolo:

1.  termín  14. mája 2018 (pondelok) o 8.00 hod. pre uchádzačov, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez prijímacej skúšky,

2.  termín  17. mája 2018 (štvrtok) o 8.00 hod. pre uchádzačov, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez prijímacej skúšky.

2. kolo:

19. júna 2018

Maximálny počet získaných bodov za prijímací test z jednotlivých predmetov je 15 bodov, t. j., žiak môže za prijímacie skúšky získať 30 bodov.

Po spočítaní bodov za prospech na ZŠ, za úspešnosť v MONITORE9-2018, za absolvovanie prijímacích skúšok, prípadne za správanie a bonus, bude každý žiak zaradený do poradia. Pri rovnosti bodov rozhoduje lepší výsledok z prijímacej skúšky v poradí slovenský jazyk a literatúra, matematika. Uchádzač nevyhovel podmienkam prijímacej skúšky, ak v jednom z predmetov prijímacej skúšky získal menej ako 5 bodov.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na oznamoch školy a na webovej stránke školy v deň prijímacieho konania.

Rozhodnutia o prijatí budú vydané v deň prijímacieho konania po úspešnom vykonaní prijímacích pohovorov.

Kritéria prijímacieho konania boli prerokované v Pedagogickej rade a Rade školy pri SOŠ, Mierová 727, 072 22 Strážske.

 

Schválené pedagogickou radou:                                               Prerokované Radou školy:

v  Strážskom 12.1.2018                                                            v Strážskom 12.12.2017

                    

Mgr. Jozef Kuzemka

riaditeľ školy

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová