VITAJTE NA STRÁNKE NAŠEJ ŠKOLY
Google

Dnes je: , meniny oslavuje: , zajtra má meniny:

KRITÉRIA prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia 

v študijnom odbore 9245 M ochrana osôb a majetku

pre školský rok 2018/2019

Štúdium končí maturitnou skúškou.

Riaditeľ strednej odbornej školy (ďalej len riaditeľ školy) organizuje prijímacie konanie v zmysle § 64, 65, 66 zákona č.245/2008 Z. z. (školský zákon). A. Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v zmysle § 63 zák. 245/2008 (talentové skúšky). Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 28. februára. Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne ako je uvedené vyššie.

B. Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa týka všetkých žiakov

     bez rozdielu.

C. Počty žiakov, ktorých možno prijať  na štúdium v príslušnom školskom roku:

Pre školský rok 2018/2019 je možné prijať 20 žiakov do I. ročníkov [§ 65, ods. 1,  pís. a), zák. 245/2008].

D. Riaditeľ školy určuje termíny prijímacích skúšok na školu takto:

     1. riadny termín     26. 3. 2018

     2. riadny termín     27. 3. 2018

     Náhradný termín    11. 4. 2018

Na základe prihlášky zaslanej na školu bude každý uchádzač/zákonný zástupca písomne informovaný o termíne prijímacieho konania uchádzača. Súčasne bude informovaný o časovom harmonograme skúšok a potrebnom materiálnom vybavení uchádzača (organizačné pokyny). Konkrétny termín bude oznámený uchádzačom najneskôr 5 dní pred konaním prijímacích skúšok.

Náhradný termín je určený pre uchádzačov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemohli zúčastniť na riadnych termínoch.

 E. KRITÉRIÁ  PRE PRIJATIE 

Základným predpokladom je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.

Súčasťou prijímacieho konania je :

1. Známka zo správania v 8. a 9. ročníku ZŠ (prednostne prijímame uchádzačov so známkou 1/veľmi dobrý).

2. Posúdenie prospechu v 8. a 9. ročníku:

Bodovanie prospechu za II. polrok 8. ročníka a I. polroka 9. ročníka z predmetov SJL, ANJ, DEJ, MAT, BIO, FYZ, CHE, GEO, OBN je nasledovné:

             Priemer do 1, 30 = 50 bodov

             Priemer do 1, 60 = 40 bodov

             Priemer do 2, 00 = 30 bodov

             Priemer do 2, 30 = 25 bodov

             Priemer do 2, 50 = 20 bodov

             Priemer do 2, 70 = 10 bodov

3.   Zdravotné požiadavky na uchádzača:

Pre štúdium v študijnom  odbore je dôležitým predpokladom veľmi dobrý zdravotný stav.  Zdravotný stav posudzuje dorastový lekár a potvrdzuje  na prihláške k štúdiu.

Na základe zvýšených  nárokov na fyzickú prípravu a praktický výcvik pri štúdiu sú nevhodné   akékoľvek poruchy pohybového ústrojenstva  znemožňujúce fyzickú námahu,  sklony k reumatizmu, alergiám kože a dýchacích ciest, dlhodobé  alebo záchvatové ochorenia.  Počas štúdia sú  kladené zvýšené nároky aj  na psychickú odolnosť, sebaovládanie a disciplínu, preto sa taktiež dôsledne posudzujú   vývinové poruchy učenia, sústredenia a správania  sa.

Uchádzači oznámia  pravdivé údaje o svojom zdravotnom stave pri prijímacom konaní a uvedú prípadné zdravotné komplikácie. 

4.   Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentové skúšky) v zmysle §66 zákona č. 245/2008.

Talentové skúšky pozostávajú zo série psychotestov a overenia všeobecných pohybových schopností.

Séria psychotestov používaných pri talentových skúškach na  strednej odbornej škole obsahuje tri časti:

  • Pozornostný test
  • Inteligenčný test
  • Osobnostné dotazníky

 

Overenie všeobecných pohybových schopností uchádzačov o štúdium na  strednej odbornej škole obsahuje nasledovné testy:

Diagnostika silových schopností:

§  Sed – ľah za 30 sekúnd

§  Skok do diaľky z miesta

§  Hod 2 kg plnou loptou

§  Výdrž v zhybe

§  Diagnostika rýchlostných schopností:

§  Člnkový beh 4 x 10 m

§  Diagnostika vytrvalostných schopností:

§  Vytrvalostný člnkový beh (Beep test)

Popis testov telesnej zdatnosti, ich vykonania a hodnotiace kritériá

F. Rozhodovanie o prijatí:

1. Prijímaciu skúšku úspešne absolvoval uchádzač, ktorý bol úspešný v obidvoch častiach talentovej skúšky a spĺňa ďalšie uvedené kritéria. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa celkového počtu získaných bodov.

2. Riaditeľ školy zverejní výsledné poradie uchádzačov v určených termínoch v zmysle      

    zákona na internetovej stránke školy  www.sosstrazske.wbl.sk.

 

3. Výsledky prijímacej skúšky budú uchádzačom oznámené aj písomne. Riaditeľ školy

     rozhodne a odošle uchádzačom rozhodnutie o prijatí.

 

4. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín,

    miesto a spôsob zápisu na štúdium  spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.

 5. Pri zápise zákonný zástupca  predloží zápisný lístok (vydáva ZŠ).

Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou, a to len na jednej strednej škole.

V prípade, ak uchádzač nemá záujem o štúdium na strednej škole, na ktorú bol zapísaný a má záujem študovať na inej strednej škole, na ktorú bol prijatý, zákonný zástupca požiada riaditeľa strednej školy o vydanie zápisného lístka, na ktorom potvrdí zrušenie zápisu. Zápisný lístok predloží riaditeľovi strednej školy, na ktorej má uchádzač záujem študovať.

Zápis žiakov do I. ročníka sa bude konať v apríli 2018 na sekretariáte školy. Presný dátum a čas zápisu bude uvedený v pozvánke na zápis a zverejnený na stránke školy.

 

Schválené Pedagogickou radou:                                                         Prerokované Radou školy:

V Strážskom 12. 1. 2018                                                                     V Strážskom 12. 12. 2017

 

Mgr. Jozef Kuzemka

riaditeľ školy

 

 

 

TOPlist
© Copyright Ing. Mária Onuferová