STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  Strážske

                                            

  mail   KONTAKT:       Adresa:   Stredná odborná škola Strážske, Mierová 727, 072 22 Strážske                                                                                             Tel.:          056/6477294          Fax:          056/6477294 
                                                          E-mail:     kacur3@gmail.com
Absolventom ZŠ ponúkame k dennému štúdiu tieto 4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou:
V šk.roku 2013/2014 ponúkame nový odbor: 
Forma, spôsob a org. štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ
Dľžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky z profilových predmetov, ktoré určí MŠ SR
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie charakteru ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie absolventov: odborný ekonomický pracovník v rôznych firmách dopravných, podnikateľských subjektov, ako aj v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch
Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitom štúdiu a v príbuzných odboroch na vysokej škole
Študijný odbor 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy
Je to novo koncipovaný, flexibilný, moderný odbor orientovaný na prevádzku a ekonomiku dopravy, kde sa špecializácia študentov rieši voliteľnými predmetmi. Škola ponúka orientáciu na cestnú a mestskú dopravu.
Študijný odbor 6341 6 škola podnikania
Pracovné uplatnenie absolventa:
-samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci, podnikatelia
-stredné články riadenia priemyselných, obchodných a poľnohospodárskych podnikov
.
Študijný odbor 2235 6 00 hutníctvo
Pracovné uplatnenie absolventa:
-v hutníckych prevádzkach ako technický zamestnanec technologického a prevádzkového charakteru, v oblasti výroby kovov, schopnosť vykonávať činnosti informačného charakteru a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk
.
Študijný odbor 3759 4 00 komerčný pracovník v doprave
Pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a zručnosťami tak, že je schopný vykonávať práce technického, ekonomického a organizačného charakteru v jednotlivých druhoch dopráv.
Ponúkame aj 2-ročné učebné odbory určené aj pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ - dvojročné štúdium:
2-ročný učebný odbor 3161 0 00 praktická žena
pre dievčatá:- majú vzťah k dobrému a plnohodnotnému rodinnému životu - ako
praktická žena;- naučia sa variť, šiť, vyšívať, riadiť a udržiavať domácnosť;- naučia sa pestovať základné poľnohospodárske a hlavne záhradnícke plodiny...
2-ročný učebný odbor 3686 0 10 stavebný robotník
chlapci:- majú vzťah k stavebnej výrobe - ako maliari, natierači, pomocní stavební pracovníci...; - získajú odborné zručnosti a návyky potrebné pre prax a život;- nájdu uplatnenie ako pomocní stavební robotníci v stavebných firmách zaoberajúcich sa výrobou a obnovou pozemných a inžinierskych stavieb...;
Podrobnejšie informácie u študijných a učebných odboroch nájdete v sekcii Študijné odbory.

 


NOVINKY A OZNAMY                                        
ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA
Oznamujeme študentom, že otvorenie školského roka 2014/2015 bude o 8.15 hod. v priestoroch školy. Žiadame preto študentov, aby si so sebou priniesli prezúvky.
JAZYKOVÁ ŠKOLA pri Strednej odbornej škole,otvára nový kurz KOMUNIKAČNEJ ANGLIČTINY PRE SENIOROV
už od septembra 2014. Ak máte svojich blízkych v zahraničí, určite oceníte schopnosť dorozumieť sa v cudzine alebo s priateľmi či partnermi Vašich príbuzných. Podrobné informácie nájdete po kliknutí tu.
 
PRÍDE K NÁM STEVEN SEAGAL!

Steven Seagal 22.6., povedie workshop Aikido so svojím žiakom, držiteľom 5. danu v Aikido Petrom Tomkom v dojo Red Dragon v športovej hale SOŠ v Strážskom. Na tréningu sa zúčastnia členovia Red Dragon a členovia iných združení Aikida zo Slovenska i zahraničia, teda ľudia, ktorí cvičia bojové umenia, hlavne Aikido. Red Dragon – Aikido training center Slovakia do roku 2006 šírilo myšlienky línie Aikida Yoshinkan. Od roku 2007 je mentorom výučby Christian Tissier, držiteľ 7. danu Aikida Aikikai.

PROJEKT
Vďaka podpore z fondov EÚ a štátneho rozpočtu Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske realizuje projekt „Moderná škola – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní, úspech našich absolventov na trhu práce“. Viac nájdete v sekcii Projekt "Moderná škola" na Hlavnej stránke.
DIGITÁLNA KNIŽICA PRE UČITEĽOV
Milí kolegovia, na našej edupage www stránke je k dispozícii digitálna knižnica, kde nájdete učebné texty, pracovné listy, on line testy a prezentácie, ktoré si tam môžte vytvoriť aj sami.
ŠTÁTNA JAZYKOVÁ ŠKOLA
Všetko o jazykovej škole - podmienky štúdia, prijímacie konanie, priebeh vyučovania, osnovy, sylaby na skúšky a iné informácie nájdete v menu v sekcii Štátna jazyková škola.
 

 

   

                                               

Odkazy na zaujímavé webové stránky:

                            

           

                               

                              

 

 

 

 
TOPlist
Vitajte v našej škole!
-
Naša družobná škola Chotěboř
Naša družobná škola Chotěboř
Mesto Strážske
Mesto Strážske