STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA  Strážske

                                            

  mail   KONTAKT:       Adresa:   Stredná odborná škola Strážske, Mierová 727, 072 22 Strážske                                                                                             Tel.:          056/6477294          Fax:          056/6477294 
                                                          E-mail:     kacur3@gmail.com
Absolventom ZŠ ponúkame k dennému štúdiu tieto 4-ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou:
V šk.roku 2013/2014 ponúkame nový odbor: 
Forma, spôsob a org. štúdia: denné štúdium pre absolventov ZŠ
Dľžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Študijný odbor je určený pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky z profilových predmetov, ktoré určí MŠ SR
Spôsob ukončenia: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie charakteru ISCED – 3A
Pracovné uplatnenie absolventov: odborný ekonomický pracovník v rôznych firmách dopravných, podnikateľských subjektov, ako aj v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch
Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitom štúdiu a v príbuzných odboroch na vysokej škole
Študijný odbor 3760 6 00 prevádzka a ekonomika dopravy
Je to novo koncipovaný, flexibilný, moderný odbor orientovaný na prevádzku a ekonomiku dopravy, kde sa špecializácia študentov rieši voliteľnými predmetmi. Škola ponúka orientáciu na cestnú a mestskú dopravu.
Študijný odbor 6341 6 škola podnikania
Pracovné uplatnenie absolventa:
-samostatne zárobkovo činné osoby - živnostníci, podnikatelia
-stredné články riadenia priemyselných, obchodných a poľnohospodárskych podnikov
.
Študijný odbor 2235 6 00 hutníctvo
Pracovné uplatnenie absolventa:
-v hutníckych prevádzkach ako technický zamestnanec technologického a prevádzkového charakteru, v oblasti výroby kovov, schopnosť vykonávať činnosti informačného charakteru a poskytovať služby v rôznych typoch informačných pracovísk
.
Študijný odbor 3759 4 00 komerčný pracovník v doprave
Pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a zručnosťami tak, že je schopný vykonávať práce technického, ekonomického a organizačného charakteru v jednotlivých druhoch dopráv.
Ponúkame aj 2-ročné učebné odbory určené aj pre žiakov, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ - dvojročné štúdium:
2-ročný učebný odbor 3161 0 00 praktická žena
pre dievčatá:- majú vzťah k dobrému a plnohodnotnému rodinnému životu - ako
praktická žena;- naučia sa variť, šiť, vyšívať, riadiť a udržiavať domácnosť;- naučia sa pestovať základné poľnohospodárske a hlavne záhradnícke plodiny...
2-ročný učebný odbor 3686 0 10 stavebný robotník
chlapci:- majú vzťah k stavebnej výrobe - ako maliari, natierači, pomocní stavební pracovníci...; - získajú odborné zručnosti a návyky potrebné pre prax a život;- nájdu uplatnenie ako pomocní stavební robotníci v stavebných firmách zaoberajúcich sa výrobou a obnovou pozemných a inžinierskych stavieb...;
Podrobnejšie informácie u študijných a učebných odboroch nájdete v sekcii Študijné odbory.

 


NOVINKY A OZNAMY                                        
PROJEKT ERASMUS+
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu Erasmus+, ktorý je zameraný na získavanie jazykových a odborných zručností v zahraničí. Projekt - Získavanie pracovných skúseností v cudzojazyčnom prostredí – bol schválený a v novembri 2014 pocestuje 20 našich študentov a 2 sprevádzajúci učitelia do Milána, kde budú vykonávať odbornú prax.

MOSTY BEZ BARIÉR
Festival tvorivosti a spolupráce zdravotne zdravých znevýhodnených a zdravých stredoškolákov už po štvrtýkrát pripravuje  Košický samosprávny kraj pod záštitou predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu.
Cieľom tohto skvelého podujatia je  vytvoriť symbolické „mosty“ medzi znevýhodnenými a zdravými stredoškolákmi. 
Viac sa dozviete na 
http://www.soupopribenik.edu.sk/sos.html
Fotografie nájdete v sekcii FOTOGALÉRIA
JAZYKOVÁ ŠKOLA pri Strednej odbornej škole,otvára nový kurz KOMUNIKAČNEJ ANGLIČTINY PRE SENIOROV
už od septembra 2014. Ak máte svojich blízkych v zahraničí, určite oceníte schopnosť dorozumieť sa v cudzine alebo s priateľmi či partnermi Vašich príbuzných. Podrobné informácie nájdete po kliknutí tu.
 
PRÍDE K NÁM STEVEN SEAGAL!

Steven Seagal 22.6., povedie workshop Aikido so svojím žiakom, držiteľom 5. danu v Aikido Petrom Tomkom v dojo Red Dragon v športovej hale SOŠ v Strážskom. Na tréningu sa zúčastnia členovia Red Dragon a členovia iných združení Aikida zo Slovenska i zahraničia, teda ľudia, ktorí cvičia bojové umenia, hlavne Aikido. Red Dragon – Aikido training center Slovakia do roku 2006 šírilo myšlienky línie Aikida Yoshinkan. Od roku 2007 je mentorom výučby Christian Tissier, držiteľ 7. danu Aikida Aikikai.

PROJEKT
Vďaka podpore z fondov EÚ a štátneho rozpočtu Stredná odborná škola, Mierová 727, Strážske realizuje projekt „Moderná škola – cesta ku kvalitnému vzdelávaniu, kvalita vo vzdelávaní, úspech našich absolventov na trhu práce“. Viac nájdete v sekcii Projekt "Moderná škola" na Hlavnej stránke.
DIGITÁLNA KNIŽICA PRE UČITEĽOV
Milí kolegovia, na našej edupage www stránke je k dispozícii digitálna knižnica, kde nájdete učebné texty, pracovné listy, on line testy a prezentácie, ktoré si tam môžte vytvoriť aj sami.
ŠTÁTNA JAZYKOVÁ ŠKOLA
Všetko o jazykovej škole - podmienky štúdia, prijímacie konanie, priebeh vyučovania, osnovy, sylaby na skúšky a iné informácie nájdete v menu v sekcii Štátna jazyková škola.
 

 

   

                                               

Odkazy na zaujímavé webové stránky:

                            

           

                               

                              

 

 

 

 
TOPlist
Vitajte v našej škole!
-
Naša družobná škola Chotěboř
Naša družobná škola Chotěboř
Mesto Strážske
Mesto Strážske